Algemene voorwaarden - v3
31-05-2022
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder naam
Orange Copy House B.V.
en
KVK nummer: 64505804

Artikel 1: Offertes, aanbiedingen

Alle aanbiedingen van de leverancier verder te noemen Orange Copy zijn vrijblijvend, tenzij anders
overeengekomen.

Artikel 2: Levering

De opdrachtgever draagt bij verzending het risico voor de door hem aan de leverancier ter beschikking gestelde te
verveelvoudigen of te reproduceren kopij. Daarnaast zijn de vracht- en verzendkosten voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 3: Auteursrechten

De opdrachtgever garandeert de leverancier dat door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of
reproductie, geen inbreuk op het auteursrecht of daarmee overeenstemmend recht, rechten die derden kunnen
doen gelden krachtens de auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving of het
recht van het industriële eigendom wordt gemaakt.

Artikel 4: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

Orange Copy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade aan de originelen of eigen materialen welke bij
normale bewerking zou kunnen ontstaan.

Artikel 5: Leveringstermijn

Overeengekomen leveringstermijnen door Orange Copy zijn niet strikt te beschouwen, tenzij anders is
overeengekomen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid bij aflevering

Indien de aan Orange Copy voor verveelvoudiging of reproductie aangeboden documenten niet binnen twee weken
na aanbieden worden afgehaald, tenzij anders overeengekomen, worden deze op kosten van de opdrachtgever
geretourneerd. Orange Copy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die tijdens de bewaring is ontstaan.

Artikel 7: Onderzoek bij aflevering

De opdrachtgever dient na de levering te onderzoeken of Orange Copy de opdracht deugdelijk heeft geleverd.
Klachten over de geleverde zaken dienen binnen 7 dagen na de levering bekend te worden gemaakt bij Orange
Copy.Artikel 8: Aansprakelijkheid opdrachtgever

Wanneer de opdrachten voor de rekening van derden worden verstrekt, blijft te allen tijde de opdrachtgever
aansprakelijk voor de voldoening van het algehele gefactureerd bedrag.

Artikel 9: Betalingstermijn

Alle facturen dienen, volledig, binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders is
overeengekomen met Orange Copy. Bij niet tijdig betalen wordt de wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening
gebracht. Is de opdrachtgever in verzuim met betaling, dan is Orange Copy gerechtigd, het gefactureerde bedrag ,
de rente daarover en alle incassokosten te vorderen van de opdrachtgever.

Artikel 10: Betalingsconditie

De opdrachtgever kan zich niet beroepen op enige korting, verrekening of opschorting, of beslag doen leggen op grond van
eenzijdige vorderingen jegens Orange Copy.

Artikel 11: Afwijkingen

Bij maatwerk wordt de afwijking tussen het geleverde en het oorspronkelijk werk niet gegarandeerd. Maatafwijking
als gevolg van krimpen, trekken van de gebruikte materialen kunnen geen grond voor afkeuring, korting of ontbinding
van de opdracht zijn.

Artikel 12: Overmacht


Orange Copy is niet in verzuim bij niet nakomen van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie,
onrusten, overstroming, stremming in het vervoer, beperking of stopzetten van leveringen door openbare
nutsbedrijven, gebrek aan energie, brand, machinebreuk en andre ongevallen, staking en andere vergelijkbare
situaties.

Artikel 13: Prijswijziging

Orange Copy is gerechtigd de prijs te verhogen ingeval van stijging van de kosten van materialen, fabrikanten of
diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van
werkgeverslasten, sociale verzekeringen, andere gemoeide kosten, wijziging van valutaverhogingen en andere
vergelijkbare omstandigheden.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op alle tussen Orange Copy en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van
toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Orange Copy House | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel